Submit Your Site To The Web's Top 50 Search Engines for Free!

Chym mơ kiếp con gà 1

Chym mơ kiếp con gà 1

517

Kiếp gà Hoa mơ

Có con gà trống hoa mơ
Nó đi đạp mái bạc phơ cả đầu
Bạc thì bạc có sao đâu
Nếu không đạp mái sống lâu làm gì?

Cũng con gà trống hoa mơ
Nó đi đạp mái hói trơ cả đầu
Hói thì hói có sao đâu
Nếu không đạp mái tóc, râu làm gì?

Còn con gà mái hoa mơ
Nó đi tìm trống đỏ phơ cái mào
Đỏ thì đỏ kệ xác tao
Nếu không tìm trống thì tao ế à?

 

(sưu tập, nguồn internet)

Chym kia có họ với gà?

Nhìn mơ đạp mái đến già chym like

Kiếp sau chym muốn thành gà

Để đi đạp mái tây ta đã đời.